Kancelaria Notarialna Zbigniew Wocka w Bydgoszczy

O notariuszu

Zgodnie z polskimi przepisami, aby wykonywać zawód zaufania publicznego, konieczne jest ukończenie studiów prawniczych oraz zdanie egzaminu przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dopiero wówczas można zająć się praktyką. Notariusz Zbigniew Wocka swoją pracę rozpoczął 20.04.1991 roku, pełnił wówczas również funkcję dyrektora Państwowego Biura Notarialnego w Sępólnie Krajeńskim. Od 1992 roku zaczął prowadzić prywatną praktykę w Sępólnie Krajeńskim, a od 1996 istnieje prowadzona przez niego Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy.

Czynności notarialne

Notariusz Zbigniew Wocka dokonuje wszelkich czynności, których zakres szczegółowo wymieniony jest w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.

Najczęściej realizowane w Kancelarii Notarialnej czynności to:

 • umowy sprzedaży nieruchomości, działek, lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali (z możliwością jednoczesnego ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie kredytu udzielonego kupującym na zakup),
 • umowy darowizny nieruchomości, działek, lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali (z możliwością ustanowienia właściwych służebności),
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali oraz ich sprzedaży, darowizny lub przeniesienia własności,
 • ustanowienia hipotek na zabezpieczenie kredytów lub pożyczek,
 • ustanowienia służebności gruntowych oraz prawa użytkowania,
 • umowy zamiany,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy działu spadku oraz zniesienia współwłasności nieruchomości lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • pełnomocnictwa,
 • testamenty,
 • akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • umowy majątkowe małżeńskie oraz umowy podziału majątku wspólnego małżonków,
 • akty ustanowienia fundacji,
 • akty założycielskie lub umowy spółek oraz protokoły zgromadzeń spółek,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji (również w zakresie umów najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego),
 • poświadczenia odpisów dokumentów, daty okazania dokumentów lub własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach
 • oraz inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wymogi formalne do podjęcia czynności u notariusza

Aby dokonać w Kancelarii Notarialnej jakiejkolwiek czynności, należy posługiwać się ważnym dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku cudzoziemców niezbędna będzie ważna karta pobytu. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba niewładająca biegle w mowie i piśmie językiem polskim, w czynności konieczny jest udział tłumacza przysięgłego języka, którym biegle włada ta osoba.

Szczegółowe informacje o działalności Kancelarii

Poświadczenia odpisów dokumentów, daty okazania dokumentów lub własnoręczności podpisów, dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej na bieżąco, a pozostałe czynności po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wszelkie czynności są dokonywane przez notariusza w siedzibie Kancelarii Notarialnej. Jednakże, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności, istnieje możliwość spotkania w innym, dowolnie wskazanym miejscu. Taka sytuacja powinna zostać jednak wcześniej ustalona bezpośrednio z notariuszem. Jeżeli Klient nie jest pewien, jakiego rodzaju czynności powinien dokonać, wystarczy umówić się na osobiste spotkanie z notariuszem. Okazanie wszelkich posiadanych dokumentów będzie pomocne w ustaleniu stanu sprawy i określeniu, jaka czynność powinna zostać przeprowadzona w Kancelarii Notarialnej. Porada w tym zakresie jest bezpłatna. Notariusz powinien wskazać również rodzaj wymaganych do wybranej czynności dokumentów oraz określić wysokość wszelkich opłat, jakich uiszczenie będzie konieczne.

Rola notariusza w transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości

Wykonywanie zawodu zaufania publicznego obliguje pracowników Kancelarii do ścisłego przestrzegania prawa i czuwania nad legalnością zawieranych umów. W przypadku transakcji kupna lub sprzedaży domu, mieszkania czy działki notariusz zobligowany jest do sprawdzenia, czy konkretna nieruchomość nie jest zadłużona. Kancelarie notarialne w Bydgoszczy i nie tylko zajmują się również ustalaniem praw własności, co jest szczególnie ważne, gdy właścicieli budynku lub ziemi jest więcej. Notariusz zobowiązany jest do równego traktowania obu stron transakcji. Przed podjęciem czynności musi upewnić się, czy wszystkie ustalenia i podjęte decyzje są zgodne z wolą zarówno sprzedającego, jak i kupującego.

Uprawnienia notariusza w sprawach dotyczących spadków

Kancelarie notarialne zajmują się m.in. potwierdzaniem praw spadkowych poprzez zarejestrowanie aktu poświadczającego dziedziczenie. Jest to jedna z dwóch opcji, którą mogą wybrać spadkobiercy. Innym sposobem na potwierdzenie praw jest uzyskanie prawomocnego postanowienia właściwego sądu. Tego typu kwestie spadkowe można powierzyć notariuszowi bez względu na to, czy zmarły pozostawił testament, czy dziedziczenie będzie się odbywało na mocy ustawy. Przed sporządzeniem aktu konieczne jest przygotowanie protokołu, który uwzględnia interesy wszystkich zainteresowanych stron.