Cennik

Koszty Notarialne

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 272 z późniejszymi zmianami).

Za wykonane czynności notariusz w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy pobiera wynagrodzenie tzw. taksę notarialną. Wysokość wynagrodzenia notariusza można ustalić indywidualnie przy wcześniejszym umówieniu terminu czynności. W Kancelarii istnieje możliwość negocjacji wynagrodzenia.

Jeśli klient nie byłby w stanie bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, ponieść podanego przez notariusza wynagrodzenia, może on wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Wówczas Sąd, uwzględniając przepisy o zwolnieniu od kosztów sądowych oraz po stwierdzeniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, może uwzględnić wniosek i wyznaczyć notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. W takim przypadku za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie poniesie Skarb Państwa.

Podatki i opłaty sądowe pobierane przez notariusza

Notariusz jako płatnik pobiera od klientów należne podatki, na podstawie odrębnych przepisów.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 644 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz1150 z późniejszymi zmianami).

Dokonanie czynności cywilnoprawnej związane jest z obowiązkiem zapłaty przez osobę nabywającą odpowiednio podatku od darowizny lub podatku od czynności cywilnoprawnych, zależnego od rodzaju dokonanej czynności notarialnej. Rodzaj i wysokość należnego podatku określa notariusz, wpisując odpowiednie informacje w akcie notarialnym i pobiera należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego. Następnie notariusz jako płatnik zobowiązany jest w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczono podatek, wpłacić pobraną sumę na właściwy rachunek bankowy urzędu skarbowego oraz przekazać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpis aktu notarialnego dotyczącego czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania, zgodnie z następującymi rozporządzeniami Ministra Finansów:

  • z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 roku poz. 2004).
  • z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1999).
  • z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania (Dz. U. z 2004 roku, Nr 156, poz. 1640 ze zmianami).

Opłaty sądowe

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 300 – w art. 42 - 48).

Jeśli czynność dokonywana w Kancelarii Notarialnej związana jest z nieruchomością, notariusz pobiera wszelkie wymagane przez sąd opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej bądź dokonanie zmian w prowadzonej już księdze wieczystej, a w akcie notarialnym notariusz oznacza wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz obowiązany jest w takim przypadku uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej, którą notariusz przekazuje następnie właściwemu sądowi rejonowemu. Sporządzony przez notariusza akt notarialny obejmuje szczegółowy wniosek o dokonanie zmian w księdze wieczystej związanych z zawartą umową, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, a niezwłocznie po podpisaniu umowy notariusz rejestruje wniosek o umieszczenie tych zmian w systemie teleinformatycznym. Wypis aktu notarialnego zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu w terminie trzech dni od sporządzenia aktu. Obowiązki te określone są w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości:

  • z dnia 06 października 2015 roku w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom praz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1645 z późniejszymi zmianami),
  • z dnia 15 lutego 2016 roku w prawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 312).