Dokumenty wymagane do wykonania poszczególnych czynności

Ceniąc Państwa czas wszelkie wymagane do przeprowadzenia czynności dokumenty mogą zostać wstępnie przekazane do sekretariatu Kancelarii Notarialnej osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną z wyprzedzeniem, a oryginały dokumentów doręczone notariuszowi bezpośrednio przed podpisaniem umowy.

Umożliwi to notariuszowi dokładną analizę sprawy i uniknięcie ewentualnych błędów czy niedomówień.

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego obejmującego najczęściej dokonywane czynności notarialne:

Sprzedaż działki:

 1. numer księgi wieczystej,
 2. dokument stanowiący podstawę nabycia działki (np. umowa nabycia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 3. wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania zmian w księgach wieczystych – jeśli dla sprzedawanej działki ma zostać założona nowa księga wieczysta,
 4. zaświadczenie z gminy, z którego wynika na jaki cel jest przeznaczona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu, o dostępie działki do drogi publicznej oraz czy działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji,
 5. zaświadczenie ze starostwa, czy dla działki została wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz czy obowiązuje dla niej aktualny operat uproszczonego planu urządzenia lasu,
 6. dane osobowe wszystkich sprzedających i kupujących (imiona i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny), a w przypadku firm dodatkowo – KRS, REGON i NIP,
 7. wysokość ustalonej ceny sprzedaży, numer konta bankowego, na które należy wpłacić cenę oraz termin zapłaty,
 8. data przekazania działki,
 9. zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego – jeśli sprzedawcy nabyli działkę w spadku lub z darowizny
 10. umowa kredytowa i zaświadczenie banku dla sądu do ustanowienia hipoteki w przypadku kredytu udzielonego na zakup działki.

Sprzedaż lokalu z księgą wieczystą:

 1. numer księgi wieczystej,
 2. dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (np. umowa nabycia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 3. zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego – jeśli sprzedawcy nabyli lokal w spadku lub z darowizny,
 4. zaświadczenie od zarządcy nieruchomości o braku zadłużenia z tytułu opłat za lokal lub o wysokości tego zadłużenia,
 5. zaświadczenie z ilości osób zameldowanych w lokalu,
 6. dane osobowe wszystkich sprzedających i kupujących (imiona i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny), a w przypadku firm dodatkowo – KRS, REGON i NIP,
 7. wysokość ustalonej ceny sprzedaży, numer konta bankowego, na które należy wpłacić cenę oraz termin zapłaty,
 8. data przekazania lokalu,
 9. umowa kredytowa i zaświadczenie banku dla sadu do ustanowienia hipoteki w przypadku kredytu udzielonego na zakup lokalu

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją o numerze księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona, oraz o wysokości zadłużenia na lokalu lub o braku takiego zadłużenia,
 2. dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (np. umowa nabycia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 3. zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego – jeśli sprzedawcy nabyli lokal w spadku lub z darowizny,
 4. zaświadczenie z ilości osób zameldowanych w lokalu,
 5. dane osobowe wszystkich sprzedających i kupujących (imiona i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny), a w przypadku firm dodatkowo – KRS, REGON i NIP,
 6. wysokość ustalonej ceny sprzedaży, numer konta bankowego, na które należy wpłacić cenę oraz termin zapłaty,
 7. data przekazania lokalu,
 8. umowa kredytowa i zaświadczenie banku dla sadu do ustanowienia hipoteki w przypadku kredytu udzielonego na zakup lokalu

Darowizna działki lub lokalu:

 1. numer księgi wieczystej,
 2. dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości (np. umowa nabycia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 3. dane osobowe darczyńców i obdarowanych (imiona i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny),
 4. wartość przedmiotu darowizny
 5. data przekazania nieruchomości/lokalu,
 6. zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego – jeśli darczyńcy nabyli działkę w spadku lub z darowizny

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją o numerze księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona, oraz o wysokości zadłużenia na lokalu lub o braku takiego zadłużenia,
 2. dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (np. umowa nabycia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 3. zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego – jeśli sprzedawcy nabyli lokal w spadku lub z darowizny,
 4. dane osobowe darczyńców i obdarowanych (imiona i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny),
 5. wartość lokalu,
 6. data przekazania lokalu,

Testament:

 1. dane osoby powoływanej do spadku (imiona i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia),
 2. w przypadku zapisu windykacyjnego – numer księgi wieczystej nieruchomości,

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości:

 1. dane pełnomocnika – imiona i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania,
 2. numer księgi wieczystej nieruchomości,

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 1. dane osobowe wszystkich osób (imiona i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny),
 2. akt zgonu spadkodawcy,
 3. wszystkie testamenty spadkodawcy, jakie zmarły sporządził,
 4. odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców:
  • żona/mąż zmarłego – akt małżeństwa,
  • syn – akt urodzenia,
  • córka – akt małżeństwa (zamężna lub rozwiedziona) lub akt urodzenia (panna),
  • jeśli dziecko zmarłego nie dożyło otwarcia spadku – akt zgonu oraz dane i dokumenty stanu cywilnego wnuków (jeśli są),
 5. dowód osobisty zmarłego lub zaświadczenie z biura meldunkowego o nr PESEL,
 6. numery ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości (działek, mieszkań, domów) będących własnością zmarłego w chwili śmierci.

Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza):

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. dane osobowe małżonków (imiona i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania).