Sprawy spadkowe i testamenty

Notariusz sporządza w Kancelarii Notarialnej akty poświadczenia dziedziczenia po zmarłych, które po zarejestrowaniu przez notariusza w ogólnokrajowym rejestrze elektronicznym mają skutek prawny sądowych prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku wydawanych przez sąd.

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia jeżeli:

  1. w czynności notarialnej będą brali osobiście udział wszyscy spadkobiercy, zarówno ustawowi, jak i testamentowi, a także zapisobiorcy w przypadku testamentów z zapisem windykacyjnym,
  2. śmierć spadkodawcy nastąpiła po dniu 30 czerwca 1984r.
  3. jest zgoda wszystkich co do osób spadkobierców i wysokości przypadających im udziałów w spadku,
  4. zmarły w chwili śmierci był obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. w skład spadku nie wchodzą żadne prawa ani nieruchomości położone zagranicą,
  6. nie zostało wydane wcześniej sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się w sądzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po nim,
  7. testament spadkodawcy (jeśli sporządził) nie jest testamentem szczególnym.

Krajowa Rada Notarialna prowadzi ogólnopolski rejestr testamentów, w którym notariusz może za zgodą Klientów, umieścić informację o sporządzonych przez nich testamentach, co ułatwia ich późniejsze odszukanie przez spadkobierców.